Коростеньский завод МДФ
Качество без компромиссов

Регулярная информация

                                                                                                                               

 

Річна інформація емітента

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Коростенський завод МДФ"

1.2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента

01034, м. Київ, Шевченкiвський р-н, миїв, вул.Ярославiв Вал, 38

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

37079170

1.5. Міжміський код та телефон

044-220-21-21, 04142-60100

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

А0110741020000036590

1.7. Дата державної реєстрації

12.05.2010

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково

використовується емітентом для розкриття інформації

WWW.kmm.ua

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування

період

 

показника

звітний

попередній

Усього активів

     1840065

       22327

Основні засоби (за залишковою вартістю)

     1413531

        1159

Довгострокові фінансові інвестиції

    --   

    --   

Запаси

      115618

       11065

Сумарна дебіторська заборгованість

      230345

        8570

Грошові кошти та їх еквіваленти

        2213

         738

Власний капітал

       37629

        -464

Статутний капітал

       74125

        1125

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

      -37192

       -1589

Довгострокові зобов'язання

      426732

    --   

Поточні зобов'язання

     1375704

       22791

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

 -0.51357000

 -3.30476000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

 -0.51357000

 -3.30476000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

    69325000

      480822

Цінні папери власних випусків,

загальна номінальна вартість

    --   

    --   

викуплені протягом звітного періоду

у відсотках від статутного капіталу

    --   

    --   

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

    --   

    --   

Вартість чистих активів

       37629

        -464

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

                                               

Інформація про органи управління емітента

<Для акцiонерних товариств ця форма не заповнюється>

Інформація про  посадових осіб емітента

Посадовi особи емiтента: Генеральний директор Присяжнюк Роман Миколайович, Голова Наглядової ради Юрушев Леонiд Леонiдович, Члени Наглядової ради: Бланк Максим Iгорович, Павленко Дмитро Вячеславович, Акуленко Юрiй Володимирович, Рiзник Вiталiй Сергiйович, Члени ревiзiйної комiсiї: Iващук Оксана Володимирiвна, Хома Олег Володимирович, Голова ревiзiйної комiсiї Осташевська Валентина Вiкторiвна, Головний бухгалтер Палецьких Тетяна Григорівна.

 

Інформація про засновників емітента

ПАТ "Венчурний закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Унiбудiнвест". Частка в статутному капiталi  0.000001349072%

Королiвство Нiдерландiв компанiя "Анапомнi Бi Вi (Anapomni B.V.)". Частка в статутному капiталi 99.999998650928%

 

4. Інформація про цінні папери емітента

Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 74125000шт. Номiнал одного цiнного папера 1.00 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 100.00%. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзованих ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Згiдно рiшення  засновника (наказ №3-Е/2010 вiд 22 грудня 2010 року), який на цю дату був єдиним акцiонером товариства, СК збiльшено шляхом здiйснення закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй товариства в кiлькостi 73000000 штук загальною номiнальною вартiстю 73000000,00 грн. Таким чином, загальний розмiр СК збiльшився до 74125000,00 грн. Сплата СК здiйснена повнiстю грошовими коштами.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося.

6. Інформація про загальні збори

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 03.02.2011

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 10.03.2011

 

7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

8. Інформація щодо аудиторського висновку

ПП аудиторська фiрма "Основа", директор Н.В.Стасюк (сертифiкат А №003998 вiд 27.10.99р., чинний до 27.10.13р.), код ЄДРПОУ-30853920. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм №2386, рiшення АПУ №98 вiд 26.01.01р, чинне до 23.12.15р. Мiсцезнаходження: 10030, м.Житомир, вул.Київська, 74, кв.5, телефон (412) 22-34-67, (097)505-77-30.

Зiбравши достатньо доказiв, вважаю за можливе пiдтвердити, що надана товариством  та викладена в подальших роздiлах iнформацiя в цiлому  дає дiйсне та неупереджене уявлення про сутнiсть, реальний стан активiв, власного капiталу та зобов’язань, результати господарювання суб’єкта перевiрки та достатнiй рiвень переконаностi про достовiрне вiдображення їх в РФЗ, яка складена з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних П(С)БО, Плану рахункiв бухгалтерського облiку та iнструкцiї  про його застосування (накази МФУ №291 вiд 30.11.99 та №15 вiд 28.01.2000),  Постанови КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Порядок подання фiнансової  звiтностi", власної облiкової полiтики.

Згiдно МСА-705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", зважаючи на притаманнi аудиту обмеження, обмеження товариством обсягу роботи, здiйснення  iнвентаризацiї без участi аудитора, наданих застережень за текстом аудиторського звiту  викладене вище дає пiдстави висловити умовно-позитивну думку, що фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена товариством згiдно вимог визначеної концептуальної основи фiнансової звiтностi за дiйсними даними регiстрiв бухгалтерського облiку, вiдповiдає записам Головної книги та достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фактичне фiнансове становище товариства станом на 31 грудня 2011 р. Валюту балансу в сумi 1840065 тис. грн. та фiнансовий результат (збиток 35.603 тис. грн.) пiдтверджую.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит   .  .    .

 

Оборудование
 
Этапы строительства
 
Коростень современный
 
Регулярная информация
 

 

 
О заводе Новости Продукция Дистрибуция Контакты Карта сайта
 
  © Коростеньский завод МДФ 2010-2011, Все права защищены